CONDICIONS GENERALS D’ÚS DEL LLOC WEB DE ESTUDIOVILABLANCH.COM

www.estudiovilablanch.com

Estudio VilaBlanch S.L. (des d'ara VilaBlanch) amb domicili a Amigó 78-80 bajos - 08021 Barcelona, ​​amb CIF B66615733 representada per Ginés Gorriz Sorin amb NIF 47724338M, posa a disposició al seu lloc web estudiovilablanch.com determinats continguts de caràcter informatiu sobre les seves activitats. 

Les presents condicions generals regeixen única i exclusivament l'ús del lloc web de VilaBlanch per part dels USUARIS que accedeixin al mateix. Les presents condicions generals se li exposen a l'USUARI en el lloc web estudiovilablanch.com en totes i cadascuna de les pàgines i cada vegada que un usuari introdueix les seves dades en els formularis existents, perquè les llegeixi, les imprimeixi, arxivi i accepti a través d'internet, no podent l'USUARI introduir les seves dades efectivament sense que s'hagi produït aquesta acceptació. 

VilaBlanch està inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona Full 473980 Tom 45004 Llibre 1 Foli 158.

L'accés al lloc web de VilaBlanch implica sense reserves l'acceptació de les presents condicions generals d'ús que l'USUARI afirma comprendre en la seva totalitat. L'usuari es compromet a no utilitzar el lloc web i els serveis que s'ofereixen en el mateix per a la realització d'activitats contràries a la llei i a respectar en tot moment les presents condicions generals. 

PRIMERA.- CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

1.1.-La utilització del lloc web de VilaBlanch no comporta l'obligatorietat d'inscripció de l'USUARI, excepte si aquest USUARI desitgi utilitzar la base de dades d'articles existents en estudiovilablanch.com on caldrà que es registri cobrint un formulari bàsic, aquesta subscripció es regirà per les condicions generals específiques. Les condicions d'accés i ús del present lloc web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe comprometent-se l'USUARI a realitzar un bon ús de la web. Queden prohibits tots els actes que vulnerin la legalitat, drets o interessos de tercers: dret a la intimitat, protecció de dades, propietat intel·lectual etc. Expressament VilaBlanch prohibeix els següents:

1.1.1.- Realitzar accions que puguin produir al lloc web o a través del mateix per qualsevol mitjà qualsevol tipus de dany als sistemes de VilaBlanch o a tercers.  

1.1.2.- Realitzar sense la deguda autorització qualsevol tipus de publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta, l'enviament de correus massius ("spamming") o enviament de grans missatges amb la finalitat de bloquejar servidors de la xarxa ( "mail bombing ").

1.2.- VilaBlanch podrà interrompre en qualsevol moment l'accés al seu lloc web si detecta un ús contrari a la legalitat, la bona fe o a les presents condicions generals- veure clàusula cinquena.

SEGONA.- CONTINGUTS.- Els continguts incorporats en aquest lloc web han estat elaborats i inclosos per:

2.1.- VilaBlanch utilitzant fonts internes i externes de tal manera que VilaBlanch únicament es fa responsable pels continguts elaborats de forma interna.

2.2.- VilaBlanch es reserva el dret a modificar en qualsevol moment els continguts existents al seu lloc web.

TERCERA.- DRETS D'AUTOR I MARCA.- VilaBlanch és una marca registrada. Queda prohibida la utilització aliena per qualsevol mitjà de la marca de VilaBlanch, que inclou tant el nom com el logotip, excepte consentiment exprés de VilaBlanch. Queden reservats tots els drets. A més, el lloc web de VilaBlanch els continguts propis, la programació i el disseny del lloc web- es troba plenament protegit pels drets d'autor, quedant expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits excepte consentiment exprés de VilaBlanch.

QUARTA JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE.- Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Són competents per resoldre tota controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents condicions generals els Jutjats de Barcelona renunciant expressament l'USUARI a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

CINQUENA.- En cas que qualsevol clàusula del present document sigui declarada nul·la, la resta es mantindran vigents i s'interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions. VilaBlanch podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document el que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos excepte reconeixement exprés per part de VilaBlanch.

 

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

VilaBlanch S.L. l'informa sobre la seva política de protecció de dades de caràcter personal.

VilaBlanch S.L. es reserva el dret a modificar la present política, informant prèviament dels canvis que en ella es produeixin a través d'aquest avís.

Vostè, en facilitar voluntàriament les seves dades personals a través de qualsevol formulari d'aquesta pàgina web o missatge de correu electrònic i acceptar el seu enviament, autoritza expressament a VilaBlanch S.L. perquè tracti i incorpori en un fitxer de la seva propietat aquelles dades remeses.

La recollida i tractament de les dades personals que vostè faciliti té com a finalitat contactar amb vostè per donar resposta a la seva petició i informar sobre els productes i serveis que ofereix aquesta empresa, a través de qualsevol mitjà de comunicació, fins i tot electrònic.

Les dades facilitades per vostè en els camps marcats amb * són obligatoris per poder complir amb la finalitat exposada en el paràgraf anterior.

VilaBlanch S.L. ha adoptat les mesures tècniques necessàries per evitar l'alteració, pèrdua o tractament no autoritzat a les dades personals que vostè faciliti, tenint en compte les limitacions que presenta Internet.

VilaBlanch S.L. manifesta el seu compromís de confidencialitat respecte al tractament de les seves dades personals.

Vostè té dret a accedir a la informació que li concerneix, rectificar-la de ser errònia, cancel·lar-la o oposar-se al seu tractament a través del correu electrònic o de comunicació escrita dirigida a: VilaBlanch S.L., a Amigó 78-80 bajos - 08021 Barcelona.